Smútočné obrady

Našim cieľom je dôstojná rozlúčka so zosnulým v súlade s požiadavkou objednávateľa pohrebu, rešpektujeme želanie pozostalých s ohľadom na prevádzkové možnosti.

Dátum rozlúčky

Deň a hodina rozlúčky sa určuje po dohode s pozostalými. Na zabezpečenie nerušeného smútočného obradu je v každom dni vyhradený čas 4 hodiny:

  •  zimný čas pondelok až piatok 9.00 – 13.00 hod.
  •  letný čas pondelok až piatok 9.00 – 15.00 hod.
  •  v sobotu a nedeľu 10.00 – 14.00 hod.

Vo výnimočných prípadoch a po dohode zúčastnených, ktorí obstarávajú pohrebný obrad v uvedený deň, sa môže dohodnúť ešte jeden smútočný obrad. V sobotu a v nedeľu vo výnimočných prípadoch môže byť 1 pohreb doobeda 10.00 hod a druhý popoludní 13.00 hod. Pri konaní väčšieho počtu pohrebov ako dva v príslušný deň, je potrebné koordinovať zo strany vedúceho pohrebiska časový harmonogram smútočných obradov v uvedený deň s prihliadnutím na ročné obdobie a po dohode zúčastnených, ktorí obstarávajú smútočný obrad. Obrady a služby sa môžu vykonávať aj po 15.00 hod v pracovných dňoch a v sobotu, nedeľu a vo sviatok.

Rozlúčková miestnosť

je otvorená v dňoch, v ktorých sú rozlúčky. Návštevníci dodržiavajú pietu miesta, nefajčia, nevodia zvieratá, nerobia hluk a ani inak nerušia smútočný obrad. Deti do 12 rokov sprevádza dospelá osoba. Rozlúčku riadi obradník, ktorý zodpovedá za jej dôstojný priebeh. Obstarávateľ pohrebu a blízke osoby majú možnosť byť prítomní pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním. Otvorenie rakvy pri rozlúčke nie je možné pri úmrtí na infekčnú chorobu alebo z iných závážnych dôvodov.

Oznamy

Zoznam mien zomrelých a určené hodiny rozlúčky sú na obvyklých miestach.