Prístupnosť pohrebiska pre verejnosť

  •   od 1. apríla do 10. novembra v príslušnom roku od 7.00 hod do 21.00 hod.
  •   od 11. novembra do 31. marca v príslušnom roku od 7.00 hod do 18.00 hod.
Vstup s motorovým vozidlom
  •   je povolený pohrebnej službe počas pohrebného obradu
  •   na dopravu rakvy so zosnulým do Domu smútku
  •   na dopravu rakvy so zosnulým na miesto pochovávania
  •   na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb
  •   na dopravu materiálu potrebného na výstavbu alebo rekonštrukciu hrobového miesta
  •   na dopravu materiálu pre firmy zabezpečujúce údržbu a opravu vybavenia pohrebiska

Vodiči motorových vozidiel sú povinní pri vstupe a pri odchode z pohrebiska umožniť správcovi kontrolu úložných priestorov. Vstup s motorovými vozidlami na chodníky do jednotlivých oddelení pohrebiska je zakázaný. Vstup na pohrebisko môže byť dočasne obmedzený počas výkonu terénnych úprav alebo exhumácie. Vo všetkých priestoroch a objektoch pohrebiska je zakázané umiestňovanie reklám.