Práce na pohrebisku

Nájomca udržiava hrobové miesto v poriadku, na vlastné náklady a písomne oznamuje prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie. Udržiava poriadok na pohrebisku, dodržiava prevádzkový poriadok týkajúci sa povinností návštevníkov a zachováva dôstojnosť na pohrebisku.

Stavebné úpravy

Stavebné úpravy hrobového miesta je možné realizovať len na základe písomného povolenia prevádzkovateľa pohrebiska. Nájomca je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi termín začiatku aj ukončenia stavebných úprav ešte pred ich uskutočnením a zároveň doložiť písomný súhlas nájomcu hrobového miesta. Ide napríklad o vybudovanie alebo opravu obruby, osadenie alebo opravu náhrobného kameňa, náhrobnej dosky, hrobového miesta, vybudovanie alebo opravu urnovej schránky či hrobky. Pri stavebných úpravách sa nesmie odkladať príslušenstvo hrobu, materiál ani náradie na iné hrobové miesta alebo ich opierať o príslušenstvo iných hrobov.

Správca pohrebiska vedie o týchto prácach evidenciu. Súhlas správcu pohrebiska je potrebný aj na vysádzanie stromov, krov a umiestňovanie lavičiek alebo iné terénne úpravy. Príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a pod.) musí byť osadené tak, aby neohrozovalo iných návštevníkov a okolité hrobové miesta.

Čo s odpadom

Odpady sa na pohrebisku môžu ukladať len do odpadových nádob v súlade s Všeobecne záväzným nariadením mesta. Stavebný odpad, ktorý vznikne pri úprave hrobového miesta, napríklad po budovaní obruby alebo hrobky, je každý povinný odstrániť z pohrebiska na vlastné náklady. Suché kytice, staré vence a ďalšie nečistoty sa odkladajú do zberných nádob umiestnených v priestoroch cintorína. Nie je dovolené vytvárať nové skládky, vypaľovať trávu alebo spaľovať odpad na pohrebisku. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu.