Poradenstvo pre pozostalých

SMÚTOČNÉ OBRADY

Termín rozlúčky sa určuje po dohode s pozostalými. Našim cieľom je dôstojná rozlúčka so zosnulým v súlade so želaním objednávateľa, rešpektujeme želanie pozostalých s ohľadom na prevádzkové možnosti…

button

PRÁCE NA POHREBISKU

Nájomca udržiava hrobové miesto v poriadku, oznamuje zmeny údajov potrebných na vedenie evidencie, dodržiava prevádzkový poriadok pre návštevníkov a zachováva dôstojnosť na pohrebisku…

button

PRÍSTUPNOSŤ POHREBISKA

Vstup vozidlom je určený pohrebnej službe počas obradu, na dopravu zosnulého na miesto pochovávania, na dopravu nevládnych a zdravotne postihnutých osôb a na dopravu materiálu na údržbu…

button